Vårt ursprung

genom skapelse eller evolution?
  Evolutionsteorin påstår Skapelsetron invänder... ...och hävdar istället
Jordens och universums ålder Universum uppkom genom Big Bang för nästan 14 miljarder år sedan och jorden för ca 4,5 miljarder år sedan. Livet på jorden har utvecklats under många årmiljoner. Evolutionsteorin behöver en gammal jord som existerat i miljarder år eftersom växter och djurs utveckling går mycket långsamt. Men det behovet är i sig inget bevis för höga åldrar. Skapelsetron är oberoende av jordens ålder. Det är därför möjligt att låta argumenten för en gammal jord vägas mot argumenten för en ung jord innan frågan avgörs.
Gemensamt ursprung Växter och djur har utvecklats från en gemensam förfader och är därför släkt med varandra på långt eller kort håll. Det finns påtagliga likheter mellan levande organismer som visar detta. Det är sant att det finns likheter mellan levande organismer. Men evolutionsteorin förenklar frågan. Likheter och skillnader avviker ibland från förväntat släktskap. Det finns en koppling mellan likhet och släktskap hos växter och djur. Vissa djur och växter är släkt med varandra. Andra likheter beror på gemensam design, inte gemensamt ursprung.
Evolutionsmekanismer Variation, orsakad av mutationer, tillsammans med naturligt urval är viktiga evolutionsmekanismer. De orsakar förändringar hos växter och djur som leder till evolution. Evolutionsmekanismernas betydelse är kraftigt överdriven. Varken naturligt urval eller andra mekanismer kan ge upphov till ny genetisk information eller nya organ och funktioner. Evolutionsmekanismerna kan påverka egenskaper och funktioner som redan finns i naturen. Förändringar kan ske och arter kan delas upp i nya arter. Men från början är allt skapat.
Livets uppkomst Livet uppkom av sig självt på jorden för nästan 4 miljarder år sedan. Enkla organiska molekyler förenades till komplicera molekyler som sedan blev en levande cell, som allt liv på jorden härstammar ifrån. Att livet skulle uppkommit av sig självt strider mot allt vi vet om livet. Evolutionsteorins stödjer sig istället på antaganden och spekulationer. Argumentation av det slaget skulle aldrig accepteras på andra områden. Celler och deras beståndsdelar uppkommer inte av sig självt. De byggs av olika kemiska maskiner i cellen utifrån instruktioner i generna. Generna och hur de avkodas är ett av flera system i cellen som visar på skapelse.
Vetenskap Evolutionsteorin är en vetenskaplig teori och den bygger på resultaten av vetenskaplig forskning. Skapelsetron är religiös och inte vetenskaplig. Dess invändingar mot evolutionsteorin är därför inte giltiga. Man kan inte avfärda kritik mot evolutionsteorin så svepande. Argumentens styrka avgör om de ska tas på allvar eller inte. Om evolutionsteorin är en vetenskaplig teori kan den också utsättas för kritisk granskning. Det finns inget som hindrar vetenskapen från att utforska det som är skapat. Arkeologin undersöker artefakter som är skapade, utan att äventyra sin vetenskapliga integritet. På liknade sätt kan skapelsen utforskas.

Jordens och universums ålder

Evolutionsteorin påstår
Universum uppkom genom Big Bang för nästan 14 miljarder år sedan och jorden för ca 4,5 miljarder år sedan. Livet på jorden har utvecklats under många årmiljoner.
Skapelsetron invänder...
Evolutionsteorin behöver en gammal jord som existerat i miljarder år eftersom växter och djurs utveckling går mycket långsamt. Men det behovet är i sig inget bevis för höga åldrar.
...och hävdar istället
Skapelsetron är oberoende av jordens ålder. Det är därför möjligt att låta argumenten för en gammal jord vägas mot argumenten för en ung jord innan frågan avgörs.

Gemensamt ursprung

Evolutionsteorin påstår
Växter och djur har utvecklats från en gemensam förfader och är därför släkt med varandra på långt eller kort håll. Det finns påtagliga likheter mellan levande organismer som visar detta.
Skapelsetron invänder...
Det är sant att det finns likheter mellan levande organismer. Men evolutionsteorin förenklar frågan. Likheter och skillnader avviker ibland från förväntat släktskap.
...och hävdar istället
Det finns en koppling mellan likhet och släktskap hos växter och djur. Vissa djur och växter är släkt med varandra. Andra likheter beror på gemensam design, inte gemensamt ursprung.

Evolutionsmekanismer

Evolutionsteorin påstår
Variation, orsakad av mutationer, tillsammans med naturligt urval är viktiga evolutionsmekanismer. De orsakar förändringar hos växter och djur som leder till evolution.
Skapelsetron invänder...
Evolutionsmekanismernas betydelse är kraftigt överdriven. Varken naturligt urval eller andra mekanismer kan ge upphov till ny genetisk information eller nya organ och funktioner.
...och hävdar istället
Evolutionsmekanismerna kan påverka egenskaper och funktioner som redan finns i naturen. Förändringar kan ske och arter kan delas upp i nya arter. Men från början är allt skapat.

Livets uppkomst

Evolutionsteorin påstår
Livet uppkom av sig självt på jorden för nästan 4 miljarder år sedan. Enkla organiska molekyler förenades till komplicera molekyler som sedan blev en levande cell, som allt liv på jorden härstammar ifrån.
Skapelsetron invänder...
Att livet skulle uppkommit av sig självt strider mot allt vi vet om livet. Evolutionsteorins stödjer sig istället på antaganden och spekulationer. Argumentation av det slaget skulle aldrig accepteras på andra områden.
...och hävdar istället
Celler och deras beståndsdelar uppkommer inte av sig självt. De byggs av olika kemiska maskiner i cellen utifrån instruktioner i generna. Generna och hur de avkodas är ett av flera system i cellen som visar på skapelse.

Vetenskap

Evolutionsteorin påstår
Evolutionsteorin är en vetenskaplig teori och den bygger på resultaten av vetenskaplig forskning. Skapelsetron är religiös och inte vetenskaplig. Dess invändingar mot evolutionsteorin är därför inte giltiga.
Skapelsetron invänder...
Man kan inte avfärda kritik mot evolutionsteorin så svepande. Argumentens styrka avgör om de ska tas på allvar eller inte. Om evolutionsteorin är en vetenskaplig teori kan den också utsättas för kritisk granskning.
...och hävdar istället
Det finns inget som hindrar vetenskapen från att utforska det som är skapat. Arkeologin undersöker artefakter som är skapade, utan att äventyra sin vetenskapliga integritet. På liknade sätt kan skapelsen utforskas.